1 april digital träff – Hur kan vi säkerställa ett stabilt elsystem?

En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elproducenter eller konsumenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Per Norberg redogjorde för dagens situation och sin syn på vad som behöver göras.  Per är adjungerad  professor i Elkraftteknik vid Chalmers och ännu (65+) verksam vid Vattenfall Eldistribution AB samt i olika branschorgan. Per skickade med några slutord till kvällen deltagare:

Viktigt att region- och distributionsnätens ägare får påverka kundernas konsumtion av effekt med priser, och reglerna tydligt säger att de också får använda energilager för att hantera lokal balansering i näten. Bra om tillståndsprocesserna snabbas på så att transmissionkapaciteten i Norden kan byggas snabbt. Vindutbyggnaden blir mer lönsam då.

Vi pratade för lite om Nordeuropas integration, särskilt kablarna till England är kul. Det vore fint om Olkiiluoto kunna betala för att Sveriges stabiliserar vid eventuella snabbstopp i den stora nya reaktorn.

Sedan är det kul med GEIDCOs visioner om ett globalt nät, om bättre IT-användning för balansering och billig förnybar el som ersättning för fossila bränslen. Deras globala UHV ryggrads-nät, planer för teknisk standardisering och innovationsagenda för internationella UHV-nät borde studeras mer av nätägare i Europa. ABB/Hitachi och Siemens är med i GEIDCO eftersom de förstår att Kina kommer att ha stort inflytande över utvecklingen.

Tomas Kåberger var moderator och sidekick. Tomas, är professor i industriell energipolicy vid Fysisk Resursteori på Chamers, arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo. Han är också medlem i rådet för Climate Knowledge & Innovation Community i EU och senior rådgivare åt Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han är styrelseledamot i Vattenfall och sedan årsskiftet ledamot i det nyskapade Klimatpolitiska rådet. Pers slutord till deltagarna var: För min del är ju det viktiga att man inte bygger produktion innan man har tillräcklig nätkapacitet och ”Näten” måste få ökat inflytande. Roligt att vi var ense om det mesta!

Vi från Ingenjörer för Miljön  tackar för att ni ville deltaga och hoppas att vi träffas på Zoom igen och på Ekocentrum när Coronan släpper greppet!

Håll koll på nästa eventtillfälle som är onsdag 6 maj.

Hälsningar

Programrådet Ingenjörer för Miljön Väst