Helhetssyn på hållbarhet i matdebatten är livsviktigt

På Ekocentrum den 4 mars talade Gunilla Almered Olsson på temat ”Vägen till omställning går genom maten”. Gunilla Almered Olsson är professor i humanekologi vid Göteborgs universitet sedan 2007 och hennes forskningsintresse rör människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till långsiktig hållbarhet. Några frågeställningar som lyfts fram i föredraget:

  • Hållbar matproduktion måste innefatta mer än klimataspekten och berör alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Utlokalisering av Sveriges matproduktion till andra delar av världen ger sårbarhet. Det finns andra alternativ!
  • Regionala och lokala matsystem ger aktiva länkar mellan stad och landsbygd. Konsekvenser för svenskt landskap, för människor och miljö av minskad polarisering mellan stad och land

Presentationen kan du hitta om du klickar på knappen här nedan.