Stadgar

STADGAR

Stadgar för föreningen Ingenjörer för Miljön
Antagna på årsmötet 2008-04-23 och medlemsmöte 2008-06-09.
Reviderade på medlemsmötet 2019-10-24 och årsmötet 2020-04-22 (§8).

§ 1 Förklaring
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av personer, bland annat ingenjörer och ingenjörsstuderande, intresserade av frågor som leder till en hållbar samhällsutveckling. Föreningen har grundats med stöd av Sveriges Civilingenjörsförbund och Ingenjörssamfundet.

§ 2 Syfte
Föreningen vill främja teknisk utveckling som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle i människans tjänst. Föreningen kan nå detta genom att bidra till utbildningsverksamhet, forskning, utveckling samt övrig opinionsskapande verksamhet.

§ 3 Policy
Föreningens medlemmar förutsätts dela grundläggande värderingar beträffande behovet av en hållbar samhällsutveckling utifrån Det Naturliga Stegets antagna fyra systemvillkor. De kan dock ha delade meningar om hur detta uppnås.
Uttalanden i föreningens namn ska förankras i styrelsen, som då prövar innehållet mot följande kriterier. Uttalandet ska så långt det är möjligt:
• inte strida mot de av Det Naturliga Steget antagna fyra systemvillkoren
• grunda sig på etablerad vetenskap
• balansera positiva och negativa uppfattningar

§ 4 Medlemskap
Till medlem av föreningen antas personer som stödjer föreningens syfte och erlagt årlig medlemsavgift. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppenbart motverkar föreningens syften.

§ 5 Hedersmedlem
Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person som på ett framstående sätt främjat föreningens syfte.

§ 6 Årsavgift
Medlem i föreningen betalar en årsavgift, som beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Studerande och pensionärer erlägger halv årsavgift.

§ 7 Organisation
Verksamheten i föreningen organiseras i lokala avdelningar. Styrelsen kan dessutom besluta om inrättande av arbetsgrupper inom olika specialområden.

§ 8 Styrelse och revisorer
Föreningens angelägenheter leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, samt en till sex övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller av sekreteraren och kassören i förening. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För denne väljs även en suppleant.

§ 9 Val
Styrelsens ledamöter, inklusive ordförande, sekreterare, kassör väljs för två år och kan omväljas. Mandatperioden för halva antalet ledamöter utgår varje år. Revisor och revisorssuppleant väljs för ett år och kan omväljas.

§ 10 Arbetsfördelning
Det åligger ordföranden att minst två veckor före varje medlemsmöte och minst en månad före årsmötet att, skriftligt eller via föreningens hemsida, tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, samt till årsmötet hörande sedvanliga handlingar. Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid alla föreningens möten. Det åligger kassören att debitera och redovisa årsavgifter samt att föra föreningens räkenskaper.

§ 11 Röstning
Röstning vid personval sker slutet, om någon så begär. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§ 12 Årsmöte
Årsmötet äger rum i perioden mars – april. Medlem som önskar få ärende upptaget på årsmötet ska senast före januari månads utgång inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning. Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:
1. Val av justeringsmän
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet
6. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
7. Val av revisor och revisorssuppleant
8. Val av valberedning
9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
10. Årsavgiftens storlek
11. Övriga föreningsärenden
§ 13 Medlemsmöte
Utöver årsmötet kan annat medlemsmöte hållas när styrelsen så beslutar eller då minst 10 % av de betalande medlemmarna så begär.

§ 14 Stadgar
Förslag till ändringar av föreningens stadgar avgörs vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För att föreslagen ändring skall anses antagen fordras beslut vid mötena med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För att beslutet skall äga giltighet fordras beslut vid mötena med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Föreningens tillgångar skall då tillfalla annan allmännyttig miljöorganisation.