1 april digital träff – Hur kan vi säkerställa ett stabilt elsystem?

En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elproducenter eller konsumenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Dokumentation från evenemanget finns här.

Hur uppnår vi att tillförsel och användning av el i varje stund är lika stor och att systemet ”roterar” med frekvensen 50 Hertz även med en förändrad mix med många små elproducenter som vindkraftverk och solceller och många och nya stora konsumenter som stålverk och datahallar tillsammans med många små som elbilar?

Hur kan vi vidmakthålla effektbalans i varje ögonblick? Behöver vi energilager och i så fall vilken sort/typ/teknik? Men hur och med vilka ekonomiska incitament kommer nya lösningar in på marknaden?

Vattenkraft och fossila kraftkällor har större förmåga att balansera nätet vid störningar än vindkraft och solpaneler. Bör elpriset återspegla dessa kraftkällors högre leveranssäkerhet och i så fall hur?

En ny kraftledning från norr till syd kan ta många år från beslut till idrifttagning.
Hur säkerställer vi långsiktig trovärdighet för planerare? Dagens elpriser styrs av synen på dagens elmarknad med ett dygnsmässigt perspektiv.

Vad säger ellagen och vad bör aktörerna göra för att fullfölja sina åtaganden?

Per Norberg redogör för dagens situation och sin syn på vad som behöver göras.   Se också https://www.nyteknik.se/opinion/energilagring-i-stor-skala-kan-radda-effektbalansen-6952004. Per är adjungerad  professor i Elkraftteknik vid Chalmers och ännu (65+) verksam vid Vattenfall Eldistribution AB samt i olika branschorgan

.
Per Norberg

Tomas Kåberger är moderator och sidekick. Tomas, är professor i industriell energipolicy vid Fysisk Resursteori på Chamers, arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo. Han är också medlem i rådet för Climate Knowledge & Innovation Community i EU och senior rådgivare åt Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han är styrelseledamot i Vattenfall och sedan årsskiftet ledamot i det nyskapade Klimatpolitiska rådet.


Tomas Kåberger

Programmet börjar kl 18.00. Dagens möte är ett virtuellt möte via zoom videolänk. Du som anmäler dig via mejl till akeson@mbox300.tele2.se kommer att få en videolänk med Meeting ID som du skall använda för att ansluta dig till mötet från kl 17.30. Videolänken kommer att mejlas till dig vid lunchtid onsdag 1 april.

Anmälan senast den 31 mars via mejl till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se) Begränsat antal platser, först till kvarn gäller

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se