2024-04-24 Kallelse till årsmöte

 


Kallelse med dagordning till årsmöte i Ingenjörer för Miljön torsdag 4 april 2024 kl. 18.00

 

Plats: endast digitalt webbmöte via Zoom.
Kallade: medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2024 i föreningen Ingenjörer för Miljön.

Anmälan: du anmäler ditt deltagande antingen på Google Formulär https://bit.ly/3UKZ0mo eller direkt till lars.akeson.lerum@gmail.com och du måste ange namn och mejladress.
Du som har anmält deltagande får en Zoom-länk den 4 april.

 

Utökad motionstid
Enligt stadgarna skall motioner från medlemmarna vara inlämnade till styrelsen senast den siste januari. Styrelsen har beslutat att utöka motionstiden. Senast 12 mars skall motioner skickas till sekreteraren lars.akeson.lerum@gmail.com
Styrelsen vill uppmana medlemmarna att lämna in förslag på viktiga aktiviteter som kan ingå i föreningens verksamhet.

 

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande, närvaropresentation.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Föreningens aktiviteter under 2023
  Ekonomisk redovisning för 2023
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
  Valberedningen presenterar förslag till styrelse.
  Val av styrelse. Avtackande av föregående styrelse.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
  Valberedningen presenterar förslag till revisor och dito suppleant.
  Val av revisor och suppleant. Avtackande av föregående revisorer.
 11. Val av valberedning
  Val av valberedning och avtackande av föregående valberedning.
 12. Fastställande av verksamhetsplan för 2024/25
 13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
 14. Fastställande av föreningens policydokument
 15. Behandling av motioner eller förslag från medlemmar
 16. Årsavgiftens storlek
 17. Övriga frågor eller föreningsärenden
 18. Mötets avslutande

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 

 

Kallelse med alla årsmöteshandlingar IfM årsmöte 2024-04-04

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *