25 April årsmöte i föreningen

Kallelse till årsmöte IfM

Datum: 2018-04-25, kl.18.00

Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7,  417 55 Göteborg

 

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av verksamhetsplan för
  det kommande året
 13. Årsavgiftens storlek
 14. Övriga föreningsärenden

 

 

Eventuella motioner skickas med mail till: bertil.rosquist@hotmail.com

 

Välkomna