25/4 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2019

 

 

Kallelse till årsmöte IfM

Datum: 2019-04-25, kl.18.00

Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7 Göteborg, vid låst dörr ring 0766-12 17 51

 

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av verksamhetsplan för
  det kommande året
 13. Årsavgiftens storlek
 14. Övriga föreningsärenden

 

 

Anmälan om deltagande skickas till: bertil.rosqvist@gmail.com

 

Välkomna

 

Styrelsen