Dagordning och kallelse Medlemsmöte Ingenjörer för Miljön 24 oktober 2019

Välkommen att delta i Ingenjörer för Miljöns medlemsmöte i Göteborg den 24 oktober kl 19.00 till cirka 20.30. Om du inte kan närvara på plats är du välkommen att delta via det telefonmöte som ordnas.

Senast när du anmäler dig får du detaljinformationer om plats för mötet i Göteborg och uppkopplingsmöjligheter om du vill medverka på telefon. Vi skall vara i konferenrum Ateljén på Studiefrämjandet, Falkgatan 7.

 1. Mötet öppnas. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner.
 2. Föregående protokoll (årsmöte).
 3. Kort om föreningens ekonomi och medlemsläge.
 4. Information om medlemsförmåner – prenumerationserbjudanden.
 5. Programråd och arbetsgrupper är viktiga för föreningens operativa verksamhet.
  Information om aktiviteter och samarbeten under året.
  Planering framåt – orientering och idéer. (Miljöl, Caféaftnar, Studieresor, Seminarier på Länsstyrelsen, Samarbete inför COP25 och Studentmanifestet etc…)
  Information om kontaktpersoner för olika arbetsgrupper, programråd etc.

Närvarande kontaktpersoner berättar om gruppernas arbete. Dessa personer och övriga icke närvarande protokollförs med namn och kontaktuppgifter.
Diskussion och beslut om ansvar för och omfattning av information på hemsida, Facebook etc. både generellt och specifikt per event före och efter.

 1. Ändring av stadgarna för att anpassa stadgarna till hur styrelsearbetet bäst bedrivs.

Styrelsen har arbetat med flera olika förslag och idéer för att utveckla föreningen både ur ett formellt och ett operativt perspektiv. Vid senaste styrelsemötet den 30 september 2019 beslutades att föreslå en ändring av föreningens stadgar:
Tidigare formulering i paragraf 8§ Styrelse och revisorer:

” Föreningens angelägenheter leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, samt minst sex övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelsen är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller av sekreteraren och kassören i förening. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För denne väljs även en suppleant.

Förslag till ny formulering för 8§ Styrelse och revisorer som mötet ska ta ställning till är:
Föreningens angelägenheter leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, samt en till sex övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller av sekreteraren och kassören i förening. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För denne väljs även en suppleant.”

Beslut i frågan. Beslutet ska för att få giltighet bekräftas på nästa årsmöte i april 2020.

 1. Frågan om att inhandla en eller flera ”roll-up:s” för att IfM ska synas bättre vid olika event. Kan mötet ge styrelsen mandat att handla upp en eller flera?
 2. Övriga frågor.
 3. Mötets avslutande.

Mycket välkomna.

Christer Owe, Ordförande i Ingenjörer för Miljön

Dagordning kallelse Medlemsmöte IfM 24okt2019-1