Om IfM

Föreningen Ingenjörer för Miljön bildades 1992 på initiativ av Det Naturliga Steget med stöd av Ingenjörssamfundet och dåvarande CivilingenjörsFörbundet, nu Sveriges Ingenjörer.

Grundidén inom föreningen är att skapa en gemensam uppfattning, konsensus, om hur miljöproblemen ser ut, vad som orsakar dem och hur vi kan lösa dem.

Ingenjörer för Miljön (IfM) är en ideell förening med medlemmar från många olika delar av det svenska samhället såsom ingenjörer inom näringsliv och offentlig verksamhet samt forskare, lärare och studerande vid universitet och högskolor. Föreningen verkar genom medlemmarna i sina lokalföreningar med stöd av sin styrelse.

Vi är aktiva i Stockholm, Göteborg, Uppsala.

Stockholm: Per Ribbing, 070-74 94 497, mail: per.ribbing@gmail.com
Göteborg: Lars Åkeson, akeson@mbox300.tele2.se

Föreningens uppgifter innefattar att:

  • Stimulera till debatt om en teknisk utveckling som kan bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig samhällsutveckling söka påverka beslut inom utbildning, näringsliv och politik i denna riktning genom lokala arrangemang “miljöpubar/caféaftnar” och seminarier, en aktiv hemsida och öka medlemmarnas kunskap samt ge möjlighet att knyta kontakter, få nya idéer och utbyta erfarenheter, såväl inom ingenjörskåren som med andra yrkesgrupper engagerade i arbetet för en hållbar utveckling
  • Sprida kunskap om långsiktigt hållbar teknik
  • Stimulera till eftertanke och dialog om betydelsen av värderingar och attityder med insikten att tekniken inte ensam leder oss till ett hållbart samhälle.

Föreningens verksamhet regleras av dess stadgar.

IfM vägleds av Det Naturliga Stegets fyra hållbarhetsprinciper enligt följande:

Det Naturliga Stegets fyra hållbarhetsprinciper:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk….

1

….koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossila bränslen, metaller och mineraler)

2

….koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. svårnedbrytbara kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och naturligt förekommande ämnen som kväve)

3

….undanträngning med fysiska metoder (t.ex. avskogning och utarmning av ekosystem)

4

….och det finns inga strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

Kom ihåg-hjälp för hållbarhetsprinciperna:

  • Ämnen från berggrunden
  • Ämnen från samhället
  • Undanträngning av naturen
  • Hindra mänskliga behov